Chakuriki Japan
広報部日記
トップ
広報部ニュース
English News
道場案内
選手紹介
Rules
Video Library
お問い合わせ
■2022/02/05(Sat)  Anniversarry Fight Finale
HIROSHI AIZAWA 60th Anniversarry Fight.
Finale
220205ENDING.jpg 560×1870 313K

■2022/02/05(Sat)  Anniversarry Fight from 51st to 60th
HIROSHI AIZAWA 60th Anniversarry Fight.
from 51st to 60th
51 YUTA TEZUKA
52 MUGIWARA NO YUTA
53 KEINOSUKE
54 SHOGUN OKAMOTO
55 MASAKI FUJII
56 HIROMI AMADA
57 NOBU HAYASHI
58 JOE TSUCHIYA
59 RYUJI MURAKAMI
60 TOSHIO FUJIWARA
2202056.jpg 560×4951 559K

■2022/02/05(Sat)  Anniversarry Fight from 41st to 50th
HIROSHI AIZAWA 60th Anniversarry Fight.
from 41st to 50th
41 ICCYO
42 ATSUSHI SHIGEMATSU
43 DAISUKE NAITOU
44 KEIZOU KOJIMA
45 TOSHIMITSU NAKA
46 HARUTOMO TAKEYAMA
47 HISAYUKI KANAZAWA
48 AKIRA YAMAMOTO
49 NAOYUKI TAIRA
50 RYOGAKU WADA
2202055.jpg 560×3778 434K

■2022/02/05(Sat)  Anniversarry Fight from 31st to 40th
HIROSHI AIZAWA 60th Anniversarry Fight.
from 31st to 40th
31 AIKO
32 A2KO OKADA
33 RIKU NEMOTO
34 RYUGI
35 SHUHEI SONE
36 MASAFUMI HOSHIKA
37 ANNAZAN
38 YOUSUKE NISHIJIMA
39 TEPPEI HARASHIMA
40 ATSUSHI ONARI
2202054.jpg 560×3786 449K

■2022/02/05(Sat)  Anniversarry Fight KIDS CHALLENGE
HIROSHI AIZAWA 60th Anniversarry Fight.
KIDS CHALLENGE FIGHT.
Kouta Ihara vs Nobu Hayashi.
22020531.jpg 560×373 93K

■2022/02/05(Sat)  Anniversarry Fight from 21st to 30th
HIROSHI AIZAWA 60th Anniversarry Fight.
from 21st to 30th
21 KATSUMI NAKAYAMA
22 HIROSHI YAMATO
23 SATORU SUZUKI
24 NAOTO ITAKURA
25 TAKATOSHI MATSUMOTO
26 BUSHIMASA
27 NORIYUKI KAWATA
28 LEATHERFACE
30 TORI YAMASHITA
2202053.jpg 560×4252 522K

■2022/02/05(Sat)  Anniversarry Fight from 11th to 20th
HIROSHI AIZAWA 60th Anniversarry Fight.
from 11th to 20th
11 HIROTAKA YOKOI
12 SATOSHI YAMAMOTO
13 ANDY MINAMINO
14 KIKUTARO
15 TAKASHI IZUMI
16 ANTONIO KOINOKI
17 TSUNEO YOSHIE
18 YUTAKA YOSHIE
19 NAOSHI SANO
20 HIROTAKA TABABA
2202052.jpg 560×3782 493K

■2022/02/05(Sat)  Anniversarry Fight from 01st to 10th
HIROSHI AIZAWA 60th Anniversarry Fight.
from 01st to 10th
01 HAYATO TATSUNO
02 CHIAKI KAMEI
03 TOMOHIRO IKEHATA
04 YAMATO KITANO
05 MASAHIRO KANEKO
06 HIROKAZU KOGA
07 YOUGO TANAKA
08 YUKINORI HASHIMOTO
09 NOZOMU NATSUHARA
10 SUSUMU KIKUCHI
2202051.jpg 560×3783 471K

[Past log] 2005/06 07 09 10 11 
2008/03 04 06 07 09 11 12 
2009/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2010/01 03 04 05 06 08 09 10 12 
2011/01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2012/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2013/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2014/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2015/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2016/03 05 06 07 08 10 
2017/03 04 05 06 08 11 12 
2018/02 04 09 10 11 12 
2019/04 05 06 07 08 12 
2020/01 03 04 05 06 09 
2021/05 07 09 11 
2022/01 02 04